Vedtægter for SAS-klubbens sektion SAS Rowingpdficon large

§1 Navn og formål
1.1 Sektionens navn er SAS Rowing
1.2 Sektionens formål er under gode og kammeratlige forhold, at give sine aktive medlemmer lejlighed til at dyrke rosport.
1.3 Sektionen er stiftet i 1951 og har hjemsted i Københavns Kommune.
 
§2 Medlemsskab
2.1 Som aktive medlemmer kan optages alle  der er medlem af SAS-klubben, samt selskaber der af SAS-klubben ligestilles hermed.
2.2 Bestyrelsen bemyndiges til at optage ekstraordinære medlemmer i overensstemmelse med SAS-klubbens vedtægter.
2.3 Som passive medlemmer kan optages alle, der ved deres medlemsskab ønsker at støtte sektionen. Passive medlemmer har adgang til sektionens område såvel som til medlemsmøder og generalforsamling. Passive medlemmer kan deltage i drøftelserne på medlemsmøder og generalforsamlinger, men har ikke stemmeret.
2.4 Skriftlig ansøgning om medlemsskab stiles til bestyrelsen, som dog er bemyndiget til at nægte optagelse.
 
§3 Kontingent
3.1 Kontingentet fastsættes efter Roklubben SAS’ vilkår
Kontingentet betales bagud og fradrages i lønudbetalingerne.
3.2 Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, bevilge kontingentfrihed for et begrænset tidsrum.
 
§4 Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen er sektionens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned.
4.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af en generalforsamling, af bestyrelsen eller når forlangende derom rettes til bestyrelsen af mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer med angivelse af en bestemt grund.
4.3 Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Indvarslingen skal indeholde dagsorden, og kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.
4.4 Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til sektionens formand senest 6 uger før.
4.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivningen. Stemmeafgivelsen skal være skriftlig, når mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
4.6 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.7

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Aflæggelse af beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingenter.
  5. Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant i henhold til vedtægterne.
  7. Eventuelt
4.8 På generalforsamlingen afgøres alle almindelige beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
4.9 Beslutninger om ændring af sektionens vedtægter skal ske med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
4.10 Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

 

§5 Valg

5.1

Sektionens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af:

  • Formand
  • Kasserer
5.2 Kun aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Bestyrelsessammensætning skal overholde SAS-klubbens krav.
5.3 Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.
5.4 Bestyrelsen, samt 1 revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
5.5 Genvalg kan finde sted.
5.6 Der kan ikke ydes medlemmer kontant vederlag for hverv som bestyrelsesmedlem.
 
§6 Bestyrelse og revision
6.1 Bestyrelsen sammenkaldes af formanden.
6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når begge medlemmer er til stede.
6.3 Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
6.4 Sektionen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.
6.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
6.6 Sektionens regnskabsår følger SAS-klubbens, og sektionens kasserer er overfor SAS-klubbens kasserer ansvarlig for alle indtægter og udgifter i sektionen.
6.7 Sektionens økonomi er ud over kontingentet baseret på tilskud fra SAS-klubben.
Sektionen må ikke optage lån.
6.8 For at opnå tilskud fra SAS-klubben skal der efter nærmere bekendtgørelse fra SAS-klubben indsendes budget.
6.9 Regnskabet revideres af sektionens revisor, der forsyner det med påtegning om, at det er i overensstemmelse med SAS-Klubbens bøger. Regnskabet kan derfor på forlangende revideres af SAS-klubbens revisorer.
6.10 Regnskabet godkendes på et medlemsmøde, der afholdes inden SAS-klubbens ordinære generalforsamling.
6.11 Sektionens midler opbevares i overensstemmelse med derom mellem bestyrelsen og revisionen truffet aftale.
 
§7 Udelukkelse og eksklusion
7.1 Det er ethvert medlems pligt at overholde og være med til at påse, at andre medlemmer overholder sektionens vedtægter samt de ordensregler, som er udarbejdet af bestyrelsen og bragt til medlemmernes kundskab. Denne pligt gælder også Roklubben SAS’ ordensregler og vedtægter.
7.2 Overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan efter bestyrelsens afgørelse medføre udelukkelse fra roning i kortere eller længere tid. Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre eksklusion af sektionen. En eksklusion af et medlem skal altid godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor det medlem, bestyrelsen indstiller til eksklusion, har ret til at være til stede og udtale sig.
 
§8 Udmeldelse
8.1 Udmeldelse af sektionen skal ske skriftligt og med 3 måneders varsel.
 
§9 Sektionens opløsning
9.1 Forslag om sektionens opløsning kræver vedtagelse på to generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 6 måneders mellemrum.
9.2 Ved forslagets behandling på første generalforsamling skal mindst 2/3 af sektionens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
9.3 Ved anden generalforsamling afgøres forslaget uanset de mødte medlemmers antal, men mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget.
9.4 Såfremt det bliver vedtaget at opløse sektionen, skal den ved sektionens opløsning indestående formue, samt beløb, der fremkommer ved salg af inventar, rekvisitter m.v. og når eventuelle forpligtelser er afviklet, tilfalde SAS-klubben.
9.5 Sektionen hæfter alene ved egen formue efter gængse retslige regler.

 

senest ændret 26. februar 2018