Vedtægter for Roklubben SAS

1.1 Sektionens navn er Roklubben SAS.
1.2 Klubbens formål er under gode og kammeratlige forhold, at give sine aktive medlemmer lejlighed til at dyrke rosport.
2.1 Som aktive medlemmer kan optages alle i SAS, region Danmark og DDL-ansatte kvinder og mænd, der er medlem af SAS-klubben, samt selskaber, der af SAS-klubben ligestilles hermed.
2.2 Bestyrelsen bemyndiges til at optage ekstraordinære medlemmer I overensstemmelse med SAS-klubbens vedtægter.
2.3 Som passive medlemmer kan optages alle, der ved deres medlemsskab ønsker at støtte klubben. Passive medlemmer har adgang til klubbens område såvel som til medlemsmøder og generalforsamling. Passive medlemmer kan deltage i drøftelserne på medlemsmøder og generalforsamlinger, men har ikke stemmeret.
2.4 Skriftlig ansøgning om medlemsskab stiles til bestyrelsen, som dog er bemyndiget til at nægte optagelse.
3.1 Kontingentet fastsættes på klubbens generalforsamlinger og skal godkendes af SAS-klubbens bestyrelse. Kontingentet betales bagud og fradrages i lønudbetalingerne.
3.2 Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, bevilge kontingentfrihed for et begrænset tidsrum.
4.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober måned.
4.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af en generalforsamling, bestyrelsen eller når forlangende derom rettes til bestyrelsen af mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer med angivelse af en bestemt grund.
4.3 Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indvarslingen skal indeholde dagsorden, og kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen. Ved vedtægtsændringer anføres tillige hvilke paragraffer i vedtægterne som ønskes ændret.
4.4 Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger være indgivet skriftligt til klubbens formand senest 15. september.
4.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivningen. Stemmeafgivelsen skal være skriftlig, når mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
4.6 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.7

På den ordinære generalforsamling foretages:

 1. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af regnskabet for de første 3 kvartaler, samt orientering om sidste kvartals udgifter og indtægter.
 3. Forelæggelse af budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingenter.
 5. Disponering af anlægsfondens midler og fastsættelse af medlemsbidragets størrelse jfr anlægsfondets love Paragraf 4.
 6. Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene
 8. Eventuelt
4.8 På generalforsamlingen afgøres alle almindelige beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
4.9 Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer af klubbens love, skal mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke det fornødne antal medlemmer til stede, går sagen ud af dagsordenen, og en ny generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, og på denne afgøres spørgsmålet ved simpelt stemmeflertal uanset de mødte medlemmers antal.
4.10 De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
5.1

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af:

 • Formand
 • Kasserer
 • Rochef
 • 3 medlemmer
5.2 Kun aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
5.3 Formanden, kassereren og rochefen vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer iøvrigt sig selv.
5.4 Bestyrelsen og 3 suppleanter, samt 1 revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen.
5.5 Genvalg kan finde sted.
5.6 Der kan ikke ydes medlemmer kontant vederlag for hverv som bestyrelsesmedlem.
6.1 Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden.
6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer incl. formanden eller næstformanden er til stede.
6.3 Medlemmer af SAS-klubbens forretningsudvalg har adgang til alle sektionens møder og har desuden taleret, men ikke stemmeret.
6.4 Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
6.5 Klubben tegnes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden og kassereren i forening, dog således, at i alle anliggender af økonomisk betydning, af formanden og kassereren eller næstformanden og kassereren.
6.6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Et sådant udvalg skal dog altid ledes af et bestyrelsesmedlem.
6.7 Sektionens regnskabsår følger SAS-klubbens, og sektionens kasserer er overfor SAS-klubbens kasserer ansvarlig for alle indtægter og udgifter i sektionen.
6.8 Sektionens økonomi er ud over kontingentet baseret på tilskud fra SAS-klubben.
6.9 For at opnå tilskud fra SAS-klubben skal der efter nærmere bekendtgørelse fra SAS-klubben indsendes budget.
6.10 Regnskabet revideres af roklubbens revisor, der forsyner det med påtegning om, at det er i overensstemmelse med SAS-Klubbens bøger. Regnskabet kan derfor på forlangende revideres af SAS-klubbens revisorer.
6.11 Regnskabet godkendes på et medlemsmøde, der afholdes inden SAS-klubbens ordinære generalforsamling.
6.12 Foreningens midler opbevares i overensstemmelse med derom mellem bestyrelsen og revisionen truffet aftale.
7.1 Det er ethvert medlems pligt at overholde og være med til at påse, at andre medlemmer overholder klubbens vedtægter samt de ordensregler, som er udarbejdet af bestyrelsen og bragt til medlemmernes kundskab.
7.2 Overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan efter bestyrelsens afgørelse medføre udelukkelse fra roning i kortere eller længere tid. Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre eksklusion af klubben. En eksklusion af et medlem skal altid godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor det medlem, bestyrelsen indstiller til eksklusion, har ret til at være til stede og udtale sig.
8.1 Udmeldelse af klubben skal, bortset fra ved fratrædelse, ske skriftligt og med 3 måneders varsel.
9.1 Alle sektionens møder og arrangementer skal anmeldes til SAS-Klubbens formand.
9.2 Forslag om klubbens opløsning kræver vedtagelse på to generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 6 måneders mellemrum.
9.3 Ved forslagets behandling på første generalforsamling skal mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
9.4 Ved anden generalforsamling afgøres forslaget usanset de mødte medlemmers antal, men mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget.
9.5 Såfremt det bliver vedtaget at opløse sektionen, skal den ved sektionens opløsning indestående formue, samt beløb, der fremkommer ved salg af inventar, rekvisitter m.v. og når eventuelle forpligtelser er afviklet, tilfalde SAS-klubben.

 

senest ændret 19. februar 2004