Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 17. juni kl. 19.30.

Da vi stadig ikke har noget hus, afholdes generalforsamlingen i fælleslokalerne, Islands Brygge 159 st. Tilmelding på rokort senest onsdag den 16. juni. Deltagerne skal vise negativ Corona test eller Corona pas.

Dagsorden som følger:

0. Valg af dirigent
1. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingenter.
5. Disponering af Roklubbens midler.
6. Indkomne forslag:    
Bestyrelsen foreslår at klubben skifter navn til Bryggens Roklub.      Vedtægternes §1 og §2 ændres i overensstemmelse hermed.
7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter i henhold til vedtægterne. 8. Eventuelt.  

Generalforsamlingen afholdes efter gældende Corona regler. Vedtægterne kan ses på klubbens hjemmeside.