Indkaldelse til generalforsamling i Roklubben SAS

Der afholdes ordinær generalforsamling i Roklubben SAS Torsdag den 14. februar kl 19.30

 

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år.

3. Forelæggelse af budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingenter.
5. Disponering af Roklubbens midler.
6. Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er indkommet fra
bestyrelsen eller fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene
8. Eventuelt
Ad pkt. 4:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Ad pkt. 7:
Formanden, kassereren og rochefen vælges direkte af generalforsamlingen
Bestyrelsen og 3 suppleanter, samt 2 revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Formand Alice Larsen genopstiller
Kasserer Erik Nielsen genopstiller
Stine Bols opstiller som rochef
Kristine Schwarz genopstiller ikke