Indkaldelse til Generalforsamlinger 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roklubben SAS

Der afholdes ordinær generalforsamling i Roklubben SAS

Mandag d 26. februar kl 19

Med følgende dagsorden:

 1. A.Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 2. B.Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
 3. C.Forelæggelse af budget for det kommende år.
 4. D.Fastsættelse af kontingenter.
 5. E.Disponering af Roklubbens midler.
 6. F.Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
 7. G.Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene
 8. H.Eventuelt

Ad pkt D:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Bestyrelsen foreslår ny kontingent kategori, Romaskine/Rospinningskontingent 1050 kr pr år

Ad pkt G:

Formanden, kassereren og rochefen vælges direkte af generalforsamlingen

Bestyrelsen og 3 suppleanter, samt 2 revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Formand Jan Peter de Baan genopstiller ikke

Suppleanter Margit Lundby og Henrik Corfitsen genopstiller ikke

Ad pkt F:

Der er indkommet forslag om at rette i vedtægterne, så for at kunne vedtage dette smidigt inkaldes til en ekstraordinær generalforsamling direkte efterfølgende.

Forslaget lyder:

Pkt 4.7

Pkt G: Valg af bestyrelse, revisorer og og suppleanter i henhold til vedtægterne

Pkt 4.9

Beslutninger om ændring af klubbens vedtægter skal ske med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Roklubben SAS

Mandag 26 februar, direkte efter den ordinære generalforsamling

 1. A.Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
 2. B.Eventuelt

 

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SAS Rowing

Mandag d. 26 februar, efter Roklubben SAS’ generalforsamlinger.

Der afholdes ordinær generalforsamling i SAS Rowing med følgende dagsorden:

 1. A.Aflæggelse af beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år.
 2. B.Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
 3. C.Forelæggelse af budget for det kommende år.
 4. D.Fastsættelse af kontingenter.
 5. E.Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
 6. F.Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene
 7. G.Eventuelt

Ad pkt F: formand Jan Peter de Baan og kasserer Erik Nielsen genopstiller

Ad pkt E:

Der er indkommet forslag til ændring af vedtægterne, som kræver vedtagelse med 2/3 af sektionens medlemmer.

Forslaget lyder:

Pkt 4.7

Pkt F: Valg af bestyrelse, revisor og suppleant i henhold til vedtægterne

Valg af bestyrelse, revisorer og og suppleanter i henhold til vedtægterne

Pkt 4.9

Beslutninger om ændring af sektionens vedtægter skal ske med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Pkt 5.1

Sektionens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af:

 • Formand
 • Kasserer

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SAS Rowing

Mandag 26 februar, direkte efter den ordinære generalforsamling

 1. Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
 2. Eventuelt